Menü
ENGLISH

Kişisel Verilerin Korunması

Kişisel Verilerin Korunması

Ordu Yardımlaşma Kurumu Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesine İlişkin Üye Aydınlatma Metni

1. Genel Bilgi

Ordu Yardımlaşma Kurumu (“OYAK” veya “Kurum”), üyelerine ait kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”) ve sair mevzuat hükümlerine uygun şekilde işlenmesini amaçlamaktadır. 

Kurumumuzun üyesi olmanız sebebiyle Kurumumuza bildirdiğiniz/bildireceğiniz ve/veya Kurumumuzca haricen herhangi bir yoldan temin edilen kişisel verileriniz Kurumumuz tarafından “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, 

  • Kişisel verilerinizi işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde ve bu amaç ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde,
  • Kurumumuza bildirdiğiniz veya bildirildiği şekliyle kişisel verilerin doğruluğunu ve en güncel halini koruyarak,

kaydedileceğini, depolanacağını, muhafaza edileceğini, yeniden düzenleneceğini, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılacağını ve KVK Kanunu’nun öngördüğü şartlarda, yurtiçi veya yurtdışı üçüncü kişilere aktarılabileceğini, devredilebileceğini, sınıflandırılabileceğini ve KVK Kanunu’nda sayılan sair şekillerde işlenebileceğini ve KVK Kanunu’nda sayılan diğer işlemlere tabi tutulabileceğini bildiririz.

Aydınlatma Metni ile Kurumumuz tarafından yürütülen faaliyetlerin KVK Kanunu’nda yer alan ilkelerle uyumlu olarak sürdürülmesi ve geliştirilmesi benimsenmiştir.

2. Üyelerin Kişisel Verilerinin Toplanması ve Usulü

Kurumumuz, kişisel verilerinizi işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlar doğrultusunda işleyecektir. Kişisel verilerinizin işlenme amacında herhangi bir değişiklik olması halinde tarafınıza bilgilendirme yapılacak Kanunen gerekli hallerde  ayrıca izin alınacaktır.

OYAK tarafından toplanan ve kullanılan, üyelere ait kişisel veriler özellikle şunlardır:

Kişisel Verilerin İçeriği

Üyeliğe İlişkin Finansal Veri: Aidat kesintisi tutarı, borç verme/konut kredisi ödeme bilgileri, banka bilgileri, IBAN numarası, KÖBF, Maluliyet ve Ölüm Yardımı, kar payı, rezerv ve maaş bilgisi vb. bilgiler. 

Hukuki İşlem Verisi: Vekil eden adı-soyadı, tarihi, cinsi, dava/icra bilgileri, vb. bilgiler.

İletişim Verisi: Telefon numarası, faks, adres bilgisi, posta kodu, e-posta adresi.

Kimlik Verisi: Ad-soyad, T.C. kimlik numarası, anne ve baba adı, doğum yeri ve tarihi,  askeri sicil numarası, , cinsiyet, fotoğraf gibi bilgileri içeren ehliyet, nüfus cüzdanı sureti gibi belgeler ile imza/paraf bilgisi.

Lokasyon Verisi: Konut kredisi süreci kapsamındaki konut bilgileri.

Üçüncü Kişiler Verisi: Doğal Afet Sigortaları Kurumu (“DASK”) konut sigortası üzerinde yer alan DASK şirketi, lehtar bilgileri, konut adresi gibi bilgiler.

Üye İşlem Verisi: Üyelerin OYAK nezdinde yaptığı işlemlere ilişkin OYAK üye numarası, askeri sicili, sınıfı, rütbesi, üyelik tarihi, bağlı olduğu kuvvet, OYAK’a sunulan raporlarda yer alan sağlık ve muayene bilgileri gizi özel nitelikli veriler vb. bilgiler 

Kişisel verileriniz, gerek üyelik ilişkisinin kurulmasından önce gerekse üyelik ilişkisinin kurulmasından sonra ve devamı boyunca ibraz edilen, kanunlarda öngörülen nedenlerle kamu kurum ve kuruluşlarından elde edilen ve üçüncü kişilerden temin edilen her türlü bilgi, belge ve doküman aracılığı ile toplanmaktadır. 


3. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları, Aktarımı ve Hukuki Sebepler

Kişisel verilerinizin işlenmesinin hukuki dayanağı; OYAK Kanunu, Tapu Kanunu ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla yasal yükümlülüklerin ve sözleşme gerekliliklerinin yerine getirilmesidir. 

Kişisel verileriniz, OYAK tarafından aşağıda belirtilen amaçlar doğrultusunda ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla işlenebilir.

Zorunlu ve isteğe bağlı üyelik süreçlerinin yürütülmesi ve mutemetliklere bildirilmesi, bordro kontrollerinin yapılması, maaş kesintisi süreçlerinin yürütülmesi, hesap hareketleri takibinin yapılması, Konut Kredisi işlemleri ile buna bağlı ipotek ve sigorta işlemlerinin yürütülmesi, Borç Verme Hizmeti işlemlerinin yürütülmesi, üye ödeme işlemlerinin gerçekleştirilmesi, Yedek Subay Hizmet Birleştirmesi ile Hizmet İhyası işlemlerinin yapılması, Maluliyet Yardımı ödemesi ve vefat halinde Ölüm Yardımı ödemesi yapılması, İlişik Kesme, Emekli Maaşı Sistemi, Bağışa Dayalı Emekli Geliri Sistemi ve Konut Ön Biriktirim Fonu süreçlerinin yürütülmesi, kar payı işlemlerinin yapılması, Kurum Konut Projelerinde tercihlerin yönetilmesi, tapu, abonelik ve teslim işlemlerinin gerçekleştirilmesi, anlaşmalı sağlık ve eğitim hizmetlerinden yararlanılması, üye talep ve şikâyetlerinin toplanması ve yönetilmesi, hukuki süreçlerin yürütülmesi, dava ve icra işlemlerinin yerine getirilmesi, çağrı merkezi taleplerinin takibi ve yerine getirilmesi, iletişim süreçlerinin yönetilmesi, kampanyalar kapsamında bilgilendirme yapılması, Kurum içi iş süreçlerinin, denetim ve tetkik faaliyetlerinin yürütülmesi vb. amacıyla işlenmekte, muhafaza edilmekte ve aktarılmaktadır.

Kişisel verileriniz, ilgili mevzuatta belirtilen veya işleme amacının ortadan kalkmasına kadar geçecek olan makul süre ve herhalde kanunen ihtiyaç duyulan süreler kadar muhafaza edilecektir.

Söz konusu veriler; İcra ve İflas Kanunu, Ordu Yardımlaşma Kurumu Kanunu, Tapu Kanunu ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla yasal yükümlülüklerin ve sözleşme gerekliliklerinin yerine getirilmesi amacıyla; ipotek işlemlerinin yürütülmesi kapsamında Tapu Müdürlüklerine, sigorta işlemlerinin yürütülmesi ve vefat halinde ödeme yapılması kapsamında sigorta şirketlerine, maaş kesintisi süreçlerinin yürütülmesi kapsamında mutemetlere ve saymanlıklara, kredi ödemeleri, mutabakat işlemlerinin yapılması, Emekli Maaşı Sistemi ödemeleri ve her türlü Sosyal Hizmet ödemesi kapsamında finansman şirketlerine ve bankalara, Maluliyet Yardımı süreçlerinin yürütülmesi kapsamında hastanelere, Kurum Konut Projeleri kapsamında tapu, abonelik ve teslim işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi için inşaat firması, vergi daireleri, belediyeler, diğer resmi ve özel kuruluşlara, sağlık ve eğitim hizmetlerinden yararlanılması, kampanyalar ve şikâyet/talep çözümlerinin sağlanması kapsamında OYAK Grup Şirketleri, iş ortakları, ortak teşebbüsleri, hissedarları ve tüm bunların bağlı kuruluşlarına, yargısal süreçlerini yürütülmesi amacıyla yargı organlarına ve icra dairelerine vb. aktarılabilmektedir.

Kişisel verileriniz, üyelik süreçlerinin yürütülmesi, kredi işlemleri ve Konut Ön Biriktirim Fonu süreçlerinin yürütülmesi amacıyla KKTC’deki mutemetliklere aktarılabilmektedir.


4. Kişisel Verilerin Güvenliğinin ve Gizliliğinin Sağlanması

Kurumumuz, KVK Kanunu’nun 12. maddesine uygun olarak, işlemekte olduğu kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve kişisel verilere hukuka aykırı erişilmesini önlemek, kişisel verilerin muhafazasını sağlamak için uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almaktadır.


5. Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi ve Anonim Hale Getirilmesi

KVK Kanunu’nun 7. maddesi uyarınca, kişisel verilerin ilgili mevzuata uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel veriler re’sen veya kişisel veri sahibinin talebi üzerine Kurumumuz tarafından silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

Bu hususa ilişkin usul ve esaslar KVK Kanunu ve bu Kanun dayanak alınarak oluşturacak ikincil mevzuata göre yerine getirilecektir.

6. Üye'nin Sahip Olduğu Haklar

KVK Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca, Kurumumuza başvurarak kişisel verileriniz hakkında aşağıdaki konulara ilişkin taleplerde bulunabilirsiniz:

a. Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,

b. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c. Kişisel verilerinin işlenme amacı ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

d. Kişisel verilerinin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,

e. Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

f. Kişisel verilerinin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde bunların silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g. İşlenen kişisel verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle veri sahibinin aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

h. Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.

Kurumumuz, KVK Kanunu’ndan doğan taleplerinizi “Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formu” aracılığıyla gerçekleştirecektir. Kurumumuz, KVK Kanunu’nun 13. maddesine uygun olarak, başvuru taleplerinizi, talebin niteliğine göre ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandıracaktır. Talebin reddedilmesi halinde, ret nedeni/nedenleri tarafınıza yazılı olarak veya elektronik ortamda gerekçeleriyle bildirilir.

İşbu Aydınlatma Metni, gerekli görüldüğü hallerde Kurumumuz tarafından revize edilebilir. Revizyonun söz konusu olduğu hallerde ise, bu hususa ilişkin olarak tarafınıza bilgilendirme yapılacaktır.